Grundejerforening

Vedtægter

vedtaegter

Vedtægter for Åbakkevejkvarterets Grundejerforening     Korup marts 2020

§1:    Foreningens navn er : Åbakkevejkvarterets Grundejerforening. Foreningen er stiftet den 25. marts  1982.

 

§2:   Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art.

 

§3:   Foreningen er upolitisk.

 

§4:   Som medlem kan optages de til enhver tid værende beboere i foreningens stedlige område. Fraflytter et medlem området, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav om refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

§5:   Medlemskab af grundejerforeningen er først effektivt, når kontingentet er betalt. Restancer med kontingent til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og evt. omkostninger i forbindelse med dennes opkrævning er betalt.

 

§6:   Medlemskabet af grundejerforeningen kan opsiges med en måneds varsel. Ved udmeldelse kan der ikke gøres krav gældende om refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

§7:   Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på  grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingent til grundejerforeningen  betales forud for et år ad gangen med lige store beløb pr. parcel. Kontingentet opkræves til betaling inden den 1. maj.

 

§8:   Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

§9:   Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Herudover vælges bestyrelsens suppleanter og revisorer m.v. jfr. §15. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår efter tur, således at mindst 2 medlemmer hvert år er på valg. Suppleanter vælges for 1 år.

Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær efter hver ordinær generalforsamling.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af grundejerforeningen, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med suppleant valgt på generalforsamlingen. Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Dersom formanden eller kassereren måtte udtræde af foreningen, skal dennes afløser findes indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og den fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks.. assistance af advokat, revisor, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter med generalforsamlingens tiltrædelse skønnes rimeligt, tillægges bestyrelsesmedlemmer erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og tillige formanden og kassereren en mindre af generalforsamlingen fastsat honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

 

§10:   Bestyrelsen for grundejerforeningen repræsenteret udadtil foreningen i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægter og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

 

§11:   Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt og når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

 

§12:   Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler alle anerkendte udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer.

Kassebeholdningen skal henstå på en konto i en bank, sparekasse eller giro og kontoen skal klausuleres således, at der kun kan hæves på denne med underskrift af formanden eller kassereren.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1000 kr.

Foreningens regnskabsår er fra 1.1 til 31.12. Årsregnskabet skal forelægge færdigt og revideret senest den 31.1. Revisorerne kan foretage uanmeldt revision af regnskab og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler.

 

§13:   Generalforsamlingen er højeste myndighed for foreningen. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne såvel som tillæg til disse.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner der er optaget i den udsendte dagsorden.

 

§14:   Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse om de til forhandling fremsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 efter at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

§15: Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag fra bestyrelsen vedrørende grundejerforeningens virksomhed, herunder forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent og evt. bilag.

Forslag fra medlemmer skal tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Valg af medlemmer til bestyrelsen for grundejerforeningen og suppleanter for disse jfr. §9.

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

Evt.

Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

§16: Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hver parcel har 1 stemme. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger ske skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen.

 

Beslutninger der kræver økonomisk indbetaling udover kontingentet, skal træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.

 

§17: De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i grundejerforeningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§18: Opløsning af foreningen kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum. På første generalforsamling skal forslaget vedtages med 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Vedtages dette ikke, skal der ved næste generalforsamling afgives 50% af de fremmødte stemmer for at foreningen kan opløses.

 

§19: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue kvarteret til anvendelse inden for den hidtidige forenings formål.

 

Vedtaget således på den ordinære generalforsamling 22. marts 2010 med tilføjelser fra generalforsamlingens vedtagelser marts 2012 vedrørende §7, §9,§11 og §15 og marts 2020 vedrørende §15.

Åbakkevej området
Åbakkevej området